Tato stránka je součástí webu www.trolejbus.cz.

Dopravní podnik města Pardubic
Dukelská 2141, Pardubice

 

 

Investiční úkol

 

pro trolejové vedení v sídlišti Dukla a na náhradní komunikaci
kolem RAMO k novému nádraží v Pcích.

 

 

Údaje  v š e o b e c n é :
----------------------------------


Odvětví:                       Místní hospodářství
Vrchní investor:               Správa pro MHaD rady KNV v Pardubicích
Přímý investor:                Odbor pro MHaD rady MěstNV v Pardubicích
Druh investic:                 Decentralisovaná
Název investice:               Trolejové vedení v Dukle a kolem RAMO
Generální projektant:          Elektromontážní závody n.p. Praha
Provádějící závod:             Elektromontážní závody n.p. Praha

"A" ÚDAJE POVŠECHNÉ

Dnešní trolejová linka č. 3 Dukla Bohdaneč a linka č. 5 Dukla - Slovany probíhají, po severní straně nového sídliště Dukla, jehož výstavba jest již dokončena. V celém sídlišti bydlí cca 12.000 obyvatel a jeho rozloha jest přibližně 650 m x. 750 m, při čemž přiléhá kratší stranou k trolejbusové síti.

Pro odbavení všech cestujících slouží 2 zastávky, z nichž jedna jest před trolejbusovou vozovnou asi v jedné třetině severní strany sídliště a druhá při severovýchodním rohu sídliště. Obytné jednotky v jižní a východní části sídliště jsou. vzdáleny přibližně 15 min. chůze k nejbližší zastávce.

Převážnou část obyvatelstva sídliště tvoří zaměstnanci chemických továren a ústavů a jejich pracoviště jsou mimo oblast sídliště. Přes to, že v sídlišti jsou vybudovány obchodní jednotky, jest požadavek na spojení se středem města v souvislosti s nákupem trvalý; V sídlišti samém není shromažďovací místo a veškerý kulturní život se odbývá mimo sídliště, takže nároky na dopravu pro kulturní potřeby obyvatel jsou rovněž trvalé. Při předpokládané hybnosti v Pardubicích 275 vyplývá z uvedených důvodů trvalý a značný nárok na dopravu, který se zatím soustřeďuje do 2 zastávek.

Aby byla odstraněna'dlouhá vzdálenost k dopravnímu spojení a rozdělen nástup cestujících na více míst a tím lepší možnost zvládnutí hlavně špičkové dopravy jeví se potřebným, provésti změnu trasy trolejového vedení linky č. 3 a linky č. 5. Z těchto důvodů plánujeme rekonstrukci linky č. 3 tak, že vybudujeme trolejové vedení uvnitř sídliště a na náhradní komunikaci kolem RAMO, která spojuje nové nádraží se silnicí Dukla - Svítkov. Tímto opatřením bude též docíleno přímé spojení Dukla - nádraží. Rekonstrukce linky č. 5 bude provedena tak, že výchozí stanice jest na náměstí Dukelských hrdinů, linka se bude dotýkati severního rohu sportovního stadionu Rudé Hvězdy a pokračuje po východním okraji sídliště.

"B" STRUČNÝ POPIS.

Jedná se o vybudování 2 samostatných trolejových linek, z nichž linka č. 3 bude prodloužena od stávajícího vedení odbočením 60 m od dnešní konečné stanice u vozovny směrem jižním Moskevskou ulicí 6 m širokou s těžkým spodkem a asfaltovým kobercem v délce 300 b dvoustopě až na Náměstí Dukelských hrdinů, kde bude v 1/3 vybudována trolejová točka, v opačném směru bude. napojena na vedení před vozovnou směrem ke Svítkovu, kde trolejové vedeni odbočí před železničním náspem dráhy Rosice - Chrudim na novou budovanou náhradní, komunikaci kolem Ramo, přes Pražské železniční zhlaví nadjezdem směruje k novému nádraží, kde bude napojena na nově budované trolejové vedeni kolem nádraží směrem ke křižovatce u Veselky.

Linka č. 5 bude mít vybudovanou trolejovou točku ve 2/3 náměstí Dukelských hrdinů a trolejové vedení bude odbočovat do ulice Petra Jilemnického, dále odbočuje do ulice Sov. armády, kde pokračuje až k Teplého ulici a zde bude napojena na stávající trolejové vedení u Jeslí.

Trolejové vedení na obou linkách bude montováno na ocelové stožáry, když v zastavěné Části Dukly budou umístěny v zelených plochách, mimo zastavěnou část na pokrajích chodníků. Na náměstí bude vybudována manipulační stopa na obou stranách náměstí pro najetí trolejbusů z linky č. 3 na linku č. 5. Manipulace se bude provádět ručně, přendáními sběračů.

"C" KAPACITA a ROZSAH STAVBY

Provozní délka navrhovaného prodloužení jest na lince č.3 2.080 m a na lince č.5. 770 m.

Uvažované prodloužení trolejového vedeni jest v souladu s výhledovém plánem Dopravního podnikni i další výstavby podle směrného plánu. Pro montáž trolejového vedení bude použito typu pružného vedení, které se běžně používá u některých Dopravních podniků a u nás bude zavedeno na lince kolem nového nádraží a přes nový Labský most.

Pro montáž trolejového vedení bude zapotřebí zabudovat 4 automatické výhybky a 4 samostavitelné výhybky.

Z přiložených plánků města sídliště Dukla, jest patrné připojení navrhovaného prodloužení na stávající síť městské dopravy. Na orientační tabulce jest patrné upravení jednotlivých linek po zhotovení trolejového vedení uvnitř sídliště Dukla a na náhradní komunikaci kolem Ramo. Umístění stanic bude projednáno s městským národním výborem, je třeba však vybudovati na Náměstí Dukelských hrdinů zděnou čekárnu s provozní místností a sociálními zařízením pro řidiče, průvodčí a ostatní dopravní personál.

"D" ORIENTAČNÍ ROZPOČET NÁKLADŮ

Náklad na stavbu trolejového vedení o celkové délce
2.650 m dvoustopého vedení                                950.000 kčs
Náklad na výstavbu čekárny                                 80.000 Kčs
Celkem                                                  1,030.000 Kčs

Navrhovaná investice si vyžádá drobných vedlejších úprav na zařízeních cizích investorů, z těchto důvodů budou požádány národní podniky RPA a Spoje o rekonstrukci těchto zařízení při zpracovávání zadávacího projektu ve spolupráci s projektantem po přesnějším vyznačení trasy trolejového vedení.

Harmonogram prací:


investiční úkol                          15.06.1959
ZP a PV                                  30.12.1960
Zahájení montážních a stavebních prací   1.4.1961
ukončení stavby                          II. čtvrtletí 1962

Projekční práce a montážní práce budou objednány u elektromontážních závodů, n.p., Praha.

V Pardubicích. dne 2. června 1959

Návrh nového vedení linek MHD


Návrh linkového vedení (jpg,65kB)

Schéma nových "toček" na Dukle

Zamítnutí:

 

Tato stránka je součástí webu www.trolejbus.cz.