Používání SPZ 1960

Trolejbus.cz > Auta > SPZ > předpis

Z učebnice předpisů silničního provozu z roku 1960

STÁTNÍ POZNÁVACÍ ZNAČKY

Státní poznávací značku musí mít každé vozidlo. Přiděluje se tedy i vozidlům, která jsou dočasně mimo provoz, takže jejich držitel je povinen hlásit i tato vozidla dopravnímu inspektorátu k evidenci.
Není-li vozidlu přidělena státní poznávací značka nebo není-li státní poznávací značka podle předpisů na vozidle připevněna, nesmí být vozidla k jízdě po silnici použito.

Držitel vozidla musí o přidělení státní poznávací značky pro své vozidlo žádat u příslušného okresního dopravního inspektorátu podle svého bydliště; musí tak učinit na úředním tiskopisu, který mu dopravní inspektorát na požádání vydá.. Současně se žádostí o přidělení státní poznávací značky musí držitel vozidla dopravnímu inspektorátu prokázat svou totožnost občanským průkazem nebo jiným platným dokladem a předložit technický průkaz motorového vozidla, z něhož je patrno, že žadatel je skutečným majitelem motorového vozidla. Není-li dosud technický průkaz vydán nebo jde-li o nového držitele, musí být předloženy doklady o způsobu nabytí motorového vozidla. Dále je nutno předložit potvrzenky o zaplacení poplatků za vydání státní poznávací značky a o zaplacení pojistného.

Ne jde-li o nové vozidlo, které je poprvé hlášeno k evidenci, provede dopravní inspektorát před vydáním státní poznávací značky technickou prohlídku vozidla bez ohledu na to, jaká doba uplynula od poslední technické prohlídky. To znamená, že k vydání státní poznávací značky se držitel musí dostavit i se svým motorovým vozidlem, které musí být v naprosto čistém stavu. Je-li vozidlo v pořádku a nejsou-li na něm technické závady, vydá dopravní inspektora! držiteli vozidla tabulky se státní poznávací značkou. V opačném případě vezme sice dopravní inspektorát vozidlo do evidence, avšak tabulky se státní poznávací značkou zadrží do té doby, dokud nebude vozidlo v takovém technickém stavu, aby neohrožovalo bezpečnost silničního provozu.

Státní poznávací značka je složena ze dvou písmen (tzv. série) a čtyřmístného čísla. Např. OH-62-34. To však neplatí o poznávacích značkách motorových vozidel ozbrojených sil, které mají jiné uspořádání. Motorová vozidla československé armády mají jako značku pouhé šestimístné číslo, bez předchozí série ze dvou písmen; motorová vozidla ozbrojených sil ministerstva vnitra mají poznávací značku začínající písmenem B, po němž následuje evidenční číslo.

Tabulky se státní poznávací značkou zůstávají po vydání držiteli vozidla majetkem dopravního inspektorátu a proto mu musí být vráceny, jakmile je vozidlo odhlašováno z evidence dopravního inspektorátu nebo hodlá-li je držitel vyřadit z provozu. Rovněž tak musí být vráceny poškozené státní poznávací značky a nejdéle do 5 dnů musí být hlášena jejich ztráta. Za přidělení * státní poznávací značky za značku ztracenou nebo poškozenou se platí vyšší poplatky a proto má každý držitel vozidla ve vlastním zájmu pečovat o to, aby tabulka se státní poznávací značkou byla k vozidlu důkladně připevněna a občas má spolehlivost připevnění překontrolovat.

A. Provedení státních poznávacích značek

Státní poznávací značky jsou provedeny pro různé druhy motorových vozidel v různých tvarech, barvách a velikostech (viz obrázek).

1. Pro osobní a dodávkové automobily do nosnosti 900 kg se vydávají ta-bvlky se státními poznávacími značkami o velikosti 10X49 cm, v nichž jsou černá písmena a číslice na bílém podklade. Písmena a číslice jsou vylisovány, takže vystupují asi o 2 až 3 mm nad plochu tabulky. Přední i zadní tabulka mají stejné rozměry. Tato poznávací ^značka se přiděluje i pro motorové tříkolky, pokud mají automobilové řízení.

2. Pro motocykly a motorové tříkolky s motocyklovým řízením a pro motorové vozíky pro invalidy se rovněž vydávají tabulky s černými písmeny a číslicemi na bílém podkladě, avšak ve tvaru obdélníku se zkosenými horními rohy. Základní obdélník má rozměry 20X12 cm. Tato státní poznávací značka .)e rozdělena do dvou řádků: v horním je série ze dvou písmen a ve spodním je čtyřmístné číslo.
U těchto vozidel vydává dopravní inspektorát jenom zadní tabulku se statni poznávací značkou. Tato tabulka má reliéfovaná písmena a číslice. Přední státní poznávací značku je nutno dát namalovat u určeného podniku. Na motocykl se malují přední státní poznávací značky zaobleně po obou stranách předního blatníku; je-li hloubka blatníku příliš malá, namaluje se státní poznávací značka na tabulku, zaoblenou podle tvaru blatníku. Stejně se namaluje státní poznávací značka na blatník nebo tabulku u motorových tříkolek s motocyklovým řízením, nebo u motorových vozíků pro invalidy (obr. 104).

3. Pro nákladní automobily, autobusy a speciální vozidla: (sanitní automobily, pojízdné jeřáby, cisternové automobily apod.) se vydávají státní poznávací značky se žlutým (okrovým) podkladem a černými písmeny a číslicemi. Přední státní poznávací značka má rozměry stejné jako u osobních automobilů, tedy 10X49 cm a zadní má tvar obdélníku se zkosenými horními rohy o základních rozměrech obdélníku 20X32 cm.

4. Pro traktory a motorové pojízdné stroje jsou vydávány tabulky se státními poznávacími značkami podobně jako u nákladních automobilů, avšak menších rozměrů. Přední tabulka tvoří obdélník o rozměrech 6,5X30 cm, zadní tabulka obdélník se zkosenými horními rohy o základních rozměrech obdélníku 12X20 cm. Reliéfovaná písmena a číslice jsou černé barvy na žlutém (okrovém) podkladě.

5. Pro přívěsy se vydává jedna zadní tabulka se státní poznávací značkou. Tato tabulka je ve stejném provedení a stejných rozměrů jako zadní tabulka se státní poznávací značkou nákladních automobilů.

6. Pro malé motocykly s motorem o obsahu válců do 50 čem se tabulka se státní poznávací značkou nevydává, značka se namaluje na tabulku na zadním blatníku. Písmeno ve značce udává okres, ve kterém je malý motocykl registrován. . /

7. Pro motorová vozidla, jejichž držiteli jsou cizinci, se vydávají tabulky se státními poznávacími značkami podle jednotlivých druhů vozidel, avšak písmena i číslice mají barvu rumělkově červenou a jsou na citrónově žlutém podkladě.

8. Tabulek se zvláštní poznávací značkou se užívá jen přechodně, v období, kdy motorové vozidlo je ve stadiu zkoušek, pro přepravu z výrobního závodu do prodejny apod. Tyto tabulky jsou vyhrazeny zejména pro podniky, vyrábějící motorová vozidla, a pro prodejny motorových vozidel.

9. Pro československá vozidla, odjíždějící do ciziny, vydává dopravní inspektorát rovněž oválné tabulky, tzv. státní příslušnosti vozidla. Tabulka je bílé barvy a jsou na ní vylisována černá písmena ČS. Tyto tabulky se umisťují pouze vzadu vedle státní poznávací značky vozidla (obr. č. 102).

B. Umístění státních poznávacích značek na vozidlech

Tabulky se státními poznávacími značkami musí být umístěny na motorovém vozidle vpředu a vzadu (u přívěsů a návěsů za motorová vozidla jen vzadu) a musí být k vozidlu pevně připojeny. Za pevné připojení je možno považovat jedině přišroubování k některé pevné části vozidla nebo přívěsu, a to tak, že matice šroubů musí být proti samovolnému vyšroubování spolehlivě zajištěny (pérovou podložkou, závlačkou, protimaticí apod.). V žádném případě se tabulky nesmějí k vozidlu pouze přidrátovat nebo přivázat.

Tabulky se státními poznávacími značkami musí být u osobních automobilů umístěny jak vpředu, tak vzadu uprostřed vozidla, u nákladních automobilů, autobusů, speciálních automobilů, traktorů a motorových pojízdních strojů r>e umisťuje přední tabulka uprostřed motorového vozidla a zadní tabulka na levé straně vozidla. Nelze-li z konstrukčních nebo jiných důvodů tomuto předpisu vyhovět, může být tabulka se státní poznávací značkou umístěna i jinak, avšak pouze po předchozím souhlasu dopravního inspektorátu a tato okolnost musí být zapsána do technického průkazu.

Tabulky se státními poznávacími značkami se umisťují zásadně kolmo k podélné ose vozidla (ke směru jízdy). U osobních automobilů, kde je zadní tabulka připevněna na krytu prostoru pro zavazadla, lze připustit i mírný odklon od kolmice k podélné ose vozidla. Kdyby však tento odklon měl být příliš velký, takže by státní poznávací značka vozidla mohla být špatně čitelná, je nutno tabulku připevnit na nosníky, aby kolmý směr k ose vozidla zůstal zachován. Spodní hrana tabulky se státní poznávací značkou, umístěné na vozidle vpředu, nesmí být níže než 20 cm nad vozovkou (obrázek). Tabulka zadní nesmí být níže než 30 cm nad vozovkou a její horní hrana nesmí být výše než 125 cm nad vozovkou (obrázek). Tabulka se státní poznávací značkou nesmí být při připevňování na vozidlo žádným způsobem poškozena, zejména do ní nesmějí být vrtány nové otvory.

Nákladní automobily o nosnosti nad 900 kg, přívěsy a návěsy musí mít státní poznávací značku namalovanou i na postranicích a zadním čele karosérie. Na postranicích se státní poznávací značka vyznačí do zadní třetiny postranice a na zadní čelo se namaluje doprostřed. Písmena a číslice takto namalované státní poznávací značky musí být 25 cm vysoké, 12 cm široké a síla písmen a číslic musí být 2,5 cm. Tato státní poznávací značka musí být namalována nesmytelnou bílou barvou. Jsou-li nákladní vozidla opatřena plachtou, musí být plachta připevněna k zadnímu čelu a k postranicím tak vysoko, aby namalované státní poznávací značky nebyly nijak zakrývány. Státní poznávací značky nemusí být vyznačeny na karosériích speciálních vozidel (požárních vozidel, cisternových automobilů, pojízdných jeřábů, sanitních a skříňových vozidel), ani na karosériích speciálních přívěsů a návěsů.

Přívěsy a návěsy za motorová vozidla mají jenom jednu tabulku se státní poznávací značkou, která je umístěna vzadu na vozidle. Tvarem a velikostí se shoduje se zadní státní poznávací značkou nákladních automobilů, autobusů a speciálních vozidel. Pro její umístění platí také stejné předpisy. Pro přívěsy a návěsy jsou vydávány samostatné státní poznávací značky, takže série a číslo státní poznávací značky přívěsu a návěsu se neshoduje se státní poznávací značkou tažného vozidla.

V blízkosti státní poznávací značky smějí být umístěny jenom tabulky s mezinárodní poznávací značkou nebo se značkou, označující diplomatická motorová vozidla. Žádné jiné nápisy a označení, které by mohly být zaměňovány se státní poznávací značkou, nesmějí být v její blízkosti umisťovány. Tabulka se státní poznávací značkou musí být vždy naprosto čistá a bezvadně čitelná. To znamená, že řidič motorového vozidla je povinen zejména na blátivých vozovkách nebo za deště a sněžení tabulku se státní poznávací značkou častěji očistit.

C. Podmínky pro užívání některých poznávacích značek

Použití zvláštní poznávací značky povoluje dopravní inspektorát. U čtyř-kolových a více-kolových vozidel se tyto značky umísťují vpředu a vzadu. U motocyklů se umisťují jenom vzadu, při čemž státní poznávací značka, umístěná na předním blatníku, musí být zamalována nebo zalepena papírem, je-li tato značka vyznačena na zvláštní tabulce, musí být tato tabulka sejmuta.

Závodům pro výrobu motorových vozidel a přívěsů, v některých případech i závodům převádějícím opravy motorových vozidel se přidělují v určitém počtu zvláštní poznávací značky. Tyto zvláštní poznávací značky se smějí připevňovat jenom na taková vozidla a přívěsy, kterým ještě nebyla přidělena normální státní poznávací značka, a to jenom ke zkušebním jízdám vozidla. V žádném případě se nesmí zvláštní státní poznávací značky používat k normálnímu provozu vozidla. O používání zvláštní poznávací značky musí vést podnik, kterému byla přidělena, pečlivé záznamy.

 

aktualizace této stránky: 01.11.2013 , http://www.trolejbus.cz